Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden – Hondenschool Renga

Op onze cursussen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat we op deze manier met onze klanten omgaan, schept voor u duidelijkheid wat er van u verwacht wordt en wat u van ons kunt verwachten

Algemeen

 1. Alle tussen de Hondenschool Renga en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
 2. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.
 3. U dient voor de cursus een W.A. verzekering te hebben afgesloten.
 4. Hondenschool Renga aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor door u of uw hond veroorzaakte of geleden schade
 5. Voorafgaand aan de cursus dient een inentingsbewijs van de hond te overleggen. Honden die niet of onvolledig zijn gevaccineerd kunnen niet worden toegelaten tot de cursus. Titerbepalingen van de dierenarts worden ook geaccepteerd.
 6. Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders cq. de wettige vertegenwoordigers mede te ondertekenen.
 7. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.
 8. De trainingen geschieden op eigen risico van de cursist. Hondenschool Renga kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen op het terrein van de hondenschool.

 

 1. Cursus
 1. Bij besmettelijke ziektes zoals oormijt, kennelhoest, diarree, vlooien, braken, giardia, wormen en overige parasieten etc. wordt de hond niet toegelaten op de training. Uiteraard is de eigenaar altijd welkom om de les mee te lopen zonder hond.
 2. De cursisten dienen altijd het cursusgeld per pin, contant of per bank te voldoen voor aanvang van de cursus, bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les.
 3. Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats. (ook niet bij vroegtijdige beëindiging van de cursus, eigen vakantie, loopsheid of ziekte)
 4. Is uw teef loops, overleg dan met de instructeur of deelname mogelijk is. Lessen op de hondenschool zelf kunnen geen doorgang vinden. Uiteraard is de eigenaar altijd welkom om de les mee te lopen zonder hond.
 5. Bij afmelding zijn er geen inhaallessen mogelijk
 6. Indien er onvoldoende cursisten zijn aangemeld voor een cursus (minimaal 4 cursisten per groep), behoudt Hondenschool Renga zich het recht voor om een cursus te annuleren of te verplaatsen naar een ander tijdstip, waarbij eventuele reeds betaalde cursusgelden worden meegenomen naar de andere datum.
 7. Als een les uitvalt door ziekte van de instructeur, door weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden, dan is restitutie van die les niet mogelijk. Er zal gezocht worden naar een inhaalmogelijkheid, dit kan op een andere dag en ander tijdstip dan de oorspronkelijke cursusdag vallen. Mocht er geen inhaalmogelijkheid gevonden worden, dan vervalt deze les.
 8. Restitutie van het cursusgeld bij voortijdse beëindiging, tussentijdse beëindiging of gedeeltelijk niet volgen van een cursus is niet mogelijk. (ook niet bij vroegtijdige beëindiging van de cursus, eigen vakantie, loopsheid of ziekte)
 9. Wanneer door aangescherpte maatregelen door de overheid i.v.m. Covid-19 er (tijdelijk) geen lessen gegeven mogen worden, dan schuiven deze lessen door naar het tijdstip dat deze maatregelen worden opgeheven en/of wanneer de lessen weer mogen plaatsvinden. De (tijdelijke) stopzetting van de lessen door deze maatregelen is geen reden tot restitutie van het cursusbedrag door Hondenschool Renga.
 1. Reglement van orde
 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool/cursuslocatie aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les , op de hoogte te brengen.
 2. Tijdens de training loopt altijd dezelfde persoon met de hond, tenzij, na overleg met de instructeur anders is afgesproken.
 3. Laat de hond goed uit buiten het terrein, voor je naar de training komt. Als de hond onverhoopt toch iets moet doen, moet dit opgeruimd worden, dit geldt zowel op als buiten het terrein (ook in de berm) en op het veld, het is daarom aanbevolen plastic zakjes mee te nemen.
 4. Op het terrein van de hondenschool of cursuslocatie  dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de trainer( s), aangelijnd te zijn. Dit geldt ook voor of na afloop van de training.
 5. Honden die agressief gedrag kunnen vertonen, mogen nooit alleen gelaten worden.
 6. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden.
 7. De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.
 8. De cursisten dienen er zorg voor te dragen dat hun honden op het juiste tijdstip inentingen ontvangen, dit in overleg met de dierenarts.
 9. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 10. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer(s) en cursist betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.
 11. De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.
 12. Tijdens de lessen is het de cursist verboden om te roken.
 13. Het is niet toegestaan te fotograferen/filmen tijdens de lessen zonder toestemming van de instructeur en andere cursisten. Gebruik van foto’s waarop andere cursisten en/of instructeur afgebeeld staan, mogen niet op social media gebruikt worden. Uitzonderingen in overleg.
 14. Hondenschool Renga laat géén honden toe bij de theorielessen op de hondenschool. De honden dienen in de auto of bench te blijven gedurende de theorielessen.

 

 1. Adviezen
 1.  Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan de  Hondenschool Renga.
 2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de  Hondenschool Renga.
 3. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van de Hondenschool Renga voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden, zoals onder A.3 genoemd.

 

Direct naar:

Werkwijze

LEES MEER

Blog

LEES MEER

Contact

LEES MEER

Over Hondenschool Renga

Al 10 jaar dé hondenschool voor de Gooi & Vechtstreek

Professionele trainers

Breed aanbod aan cursussen