Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden – Martin Gaus Hondenschool Renga ’t Gooi

Op onze cursussen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat we op deze
manier met onze klanten omgaan, schept voor u duidelijkheid wat er van u verwacht wordt en wat u van ons kunt verwachten

A. Algemeen

 1. Alle tussen de Martin Gaus Hondenschool Renga en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
 2. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.
 3. Bij inschrijving dient de cursist een afschrift van de WA-verzekering, alsmede een inentingsbewijs van de te trainen hond te overleggen. Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij de hondenschool.
 4. Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders cq. de wettige vertegenwoordigers mede te ondertekenen.
 5. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.
 6. De trainingen geschieden op eigen risico van de cursist. Martin Gaus Hondenschool Renga kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen op het terrein van de hondenschool.

B. Cursus

 1. De hondenschool is gesloten op officiële feestdagen. De vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de jaarplanning van de lessen.
 2. De cursisten dienen altijd het cursusgeld per pin, contant of per bank te voldoen voor aanvang van de cursus, bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les.
 3. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of hond dient er een doktersverklaring cq. dierenartsenverklaring te worden overlegd. Eerst na overlegging van deze verklaring zullen de cursusgelden naar rato gerestitueerd worden vanaf het moment van overlegging na aftrek van vaste lasten en administratiekosten.
 4. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de trainer(s) , wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten voor het cursusmateriaal , aan de cursist gerestitueerd.
 5.  Inhaallessen zijn in geval van ziekte of overmacht mogelijk zonder extra kosten. De inhaallessen en-tijden worden in overleg en naar de  mogelijkheden van de trainer(s) ingepast.
 6. Indien een les later dan 24 uur voor aanvang van die les is afgezegd, vervalt het recht op inhalen.
 7. Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingehaald kunnen  worden.
 8. Martin Gaus Hondenschool Renga heeft het recht een cursus te annuleren indien het aantal inschrijvingen lager is dan 6. De ingeschreven cursisten zullen ingepland worden zodra het minimum aantal inschrijvingen is gehaald.
 9. De cursisten mogen de eindtest van de basiscursus, tegen herhaalde betaling van het testafnamegeld, net zo vaak afleggen, totdat de test met goed resultaat is afgesloten (examengarantie).
 10. Indien de cursist echter meer dan twee maal zonder geldige reden en afmelding heeft verzuimd, vervalt het recht op de examengarantie

C. Reglement van orde

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les , op de hoogte te brengen.
 2. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de trainer( s), aangelijnd te zijn.
 3. De cursisten dien deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden.
 4. De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.
 5. De cursisten dienen er zorg voor te dragen dat hun honden op het juiste tijdstip inentingen ontvangen, dit in overleg met de dierenarts.
 6. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 7. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer(s) en cursist betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.
 8. In overleg met de trainer(s) is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
 9. De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.
 10. Tijdens de lessen is het de cursist verboden om te roken.
 11. Martin Gaus hondenschool Renga laat géén honden toe bij de theorielessen. De honden dienen in de auto blijft zitten gedurende de theorielessen.

D. Adviezen

 1. 1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan de Martin Gaus Hondenschool Renga.
 2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de Martin Gaus Hondenschool Renga.
 3. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van de Martin Gaus Hondenschool Renga voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden, zoals onder A.3 genoemd.

Direct naar:

Werkwijze

LEES MEER

Blog

LEES MEER

Contact

LEES MEER

Over Hondenschool Renga

Al 10 jaar dé hondenschool voor de Gooi & Vechtstreek

Professionele trainers

Breed aanbod aan cursussen